Velocitat lectora i comprensió lectora

Què és més important, la velocitat lectora o la comprensió lectora?

Tal vegada, el recomanable sigui la combinació d’ambdues, és a dir, llegir amb certa rapidesa, sempre que permeti comprendre la major part del text.

Aquesta publicació, encara que posseeix integritat plena, pot ser considerada com una ampliació de la informació exposada en l’entrada publicada el 23 d’octubre de 2021, que es pot llegir (si es desitja aprofundir en el tema de la comprensió lectora) visitant el següent enllaç:

https://www.santosbalasch.cat/literatura-i-cultura/lectura-i-comprensio-lectora

Velocitat lectora

Es refereix a la quantitat de paraules que una persona aconsegueix llegir per minut durant una lectura natural, és a dir, en silenci i amb la intenció de comprendre el contingut d’un text.

La velocitat de lectura sol mesurar-se en Paraules per Minut (PPM), encara que es tracta d’una mesura no oficial, atès que totes les paraules no tenen la mateixa longitud, complexitat semàntica, ni determinació.

La mitjana de velocitat lectora se situa entre 150 i 250 paraules per minut (PPM).

Els factors més importants per identificar una paraula són:

 1. Les primeres tres lletres.
 2. L’última lletra.
 3. L’ús de minúscules i majúscules.
 4. La identitat fonètica.

Tècniques de lectura

Les tècniques de lectura tenen dos objectius:

 1. La maximització de la comprensió del text.
 2. La maximització de la velocitat de lectura.

Per regla general, són objectius contradictoris.

1. Tècniques convencionals

Afecten l’elecció i l’elaboració de textos. Persegueixen maximitzar la comprensió.

A. Lectura seqüencial

És la forma comuna de llegir un text. El lector llegeix en el seu temps individual des del principi a la fi sense repeticions o omissions.

B. Lectura intensiva

Té per objectiu comprendre el text complet i analitzar les intencions de l’autor. Analitza el contingut, la llengua i la forma d’argumentació de l’autor neutralment.

C. Lectura puntual

El lector només llegeix els passatges que li interessen. Aquesta tècnica serveix per absorbir molta informació en poc temps.

2. Tècniques per millorar la velocitat de la lectura

Afecten el procés  de percepció en si mateix.

a) Lectura diagonal

La mirada es mou ràpidament de la cantonada esquerra superior a la cantonada dreta inferior. D’aquesta manera, és possible llegir molt ràpidament un text, a costa de la comprensió de l’estil i els detalls.

Solament es llegeixen els passatges especials d’un text:

 • Els títols.
 • La primera frase d’un paràgraf.
 • Les paraules accentuades tipogràficament (negreta, cursiva).
 • Els paràgrafs importants (resum, conclusió).
 • L’entorn dels termes rellevants, com llistes («primer», «segon»), conclusions («per això») i termes tècnics («costos fixos»).

Consisteix a llegir seguint els següents 5 senzills passos:

 1. Llegir el primer paràgraf. És fonamental per fer-nos una idea general del que ve a continuació.
 2. Fixar-se sempre en els títols i subtítols. L’objectiu és tenir sempre clara l’estructura de la informació.
 3. Llegir només les paraules i dades clau dels següents paràgrafs. Ajuden les negretes, cursives, o fins i tot el subratllat, si existeix.
 4. Para atenció a les preguntes. Sol ser un bon indicatiu de les idees que es busca ressaltar en un text.
 5. Donar un cop d’ull a l’última o últimes frases. Solen aportar la visió general i resumida del text.

No sempre convé emprar aquesta tècnica, sobretot quan no estiguem familiaritzats amb les idees que conté o quan inclogui terminologia que no controlem. Sí que pot ser útil, en canvi, per poder repassar grans quantitats de temari en unes poques hores.


b) Lectura ràpida

És una col·lecció de mètodes per augmentar considerablement la velocitat mitjana de lectura, sense sacrificar en excés la comprensió lectora ni la receptivitat. És similar a la lectura diagonal, però inclou altres factors com la concentració (que permet reduir considerablement el temps d’absorció de la informació) i exercicis per als ulls.

Amb aquesta tècnica, la velocitat pot incrementar-se fins a les 400 o 700 PPM. Tanmateix, l’important és que això no disminueixi en excés la comprensió.

Millorar la velocitat de lectura és una qüestió de pràctica i de tècnica. És una combinació d’elements físics (el moviment dels ulls) i d’elements mentals (la capacitat de comprensió).

Beneficis de la lectura ràpida

A més d’emprar menys temps, pot suposar una major concentració en la lectura, conèixer més informació, aprendre a reconèixer termes i idees clau o millorar la capacitat d’associació de coneixements que ja tenim amb conceptes nous.

La nostra velocitat lectora ens ajuda a llegir una novel·la o els diaris en menys temps, però sobretot ajuda a l’hora d’estudiar i d’analitzar qualsevol classe de documentació.

Història de la lectura ràpida

Durant la Primera Guerra Mundial, molts pilots perdien segons vitals durant el combat en tractar de distingir si l’avió que s’aproximava era del bàndol propi o de l’enemic. Llavors es va idear el “mètode taquitoscòpic”, que consistia a mostrar avions en una pantalla durant pocs segons per ensinistrar els pilots a distingir-los. Gradualment, s’augmentava la quantitat d’imatges que es projectaven cada vegada i es reduïa el temps d’exposició.

Temps després, en els anys seixanta, es va descobrir que amb un entrenament adequat els ulls aprenen a moure’s més ràpid, amb la qual cosa augmenta la quantitat de paraules que és possible descodificar cada hora.

Nou paradigma a la lectura ràpida

Hi ha moltes altres tècniques de lectura veloç i totes estan molt controvertides perquè es recolzen en procediments pseudocientífics, mites estesos però falsos, o incomprensió sistemàtica del procés mateix de la lectura.

Per exemple, la supressió de la subvocalització (repetir mentalment cada paraula segons es va llegint) és molt controvertida, atès que és possible que sense subvocalització no es pugui identificar paraules. Existeix la creença que, per exemple, la lectura és un procés d’alguna forma indirecte que va dels ulls a la boca (explicant així la subvocalització), després de la boca a l’oïda interna i finalment al cervell, pretenent d’aquesta manera que en eliminar la subvocalització es millorarà el procés de lectura (realment, en llegir el senyal va directament de la visió al cervell i únicament pren significat quan aquest la interpreta a través del processament visual, per la qual cosa la subvocalització és, en realitat, un simple reflex neurològic involuntari).

Mètodes de lectura ràpida

A la lectura ràpida hi ha diversos trucs o mètodes que ajuden a augmentar la velocitat de lectura i la comprensió.

1. Mètode del marcador

S’assenyala la lletra o paraula, establint una connexió entre el text que es llegeix i el cervell. Els ulls es fixen en el punter i s’evita que hi hagi salts de línia, és a dir, s’avança la lectura de manera uniforme, sense tantes distraccions ni regressions cap a línies anteriors. A més, segons s’incrementa la velocitat amb el dit o el llapis, la concentració és major i es capten ràpidament les paraules clau.

El problema és que aquest gest s’associa a alguna cosa dolenta i innecessària, reservat per a nens que comencen a aprendre a llegir.

2. Mètode de la fixació

Cada vegada que llegim, l’ull realitza pauses i salts. Necessita enfocar a cada pausa com ho fa una càmera fotogràfica. La fixació no és més que el punt on es deté la vista per llegir.

Aquestes pauses són molt curtes, però si es té en compte el gran nombre de fixacions que es realitzen durant la lectura, sumen bastant de temps. A més, les fixacions són el que cansa els ulls durant la lectura i causa problemes de concentració.

L’objectiu d’aquesta tècnica és disminuir el nombre de fixacions: Per això, s’han d’executar fixacions oculars àmplies, és a dir, que l’ull capti en una sola fixació el nombre més gran possible de paraules (o quatre o cinc lletres i alguna paraula i es dedueixin les altres paraules i parts de les frases). El cervell reconeix i capta les paraules, encara que no es llegeixin literalment.

Al principi es llegeix així:

I al final es pot arribar a llegir així:

Suprimir errors per llegir de forma més veloç

Els mètodes de lectura ràpida es basen a deixar de costat suposats errors, que es classifiquen en dos grups.

a. Errors de lectura bàsica:

 • Sil·labejar o fragmentar les paraules.
 • Saltar-se línies.
 • Moure el cap per acompanyar la lectura.
 • Vocalitzar els sons que es llegeixen, sigui en veu alta o mentalment. Reduir aquest hàbit permet incrementar la velocitat i la comprensió de lectura.

b. Errors de lectura avançada:

 • Excés de fixacions oculars. Aturar la vista a cada paraula que es llegeix i no en els blocs de text.
 • Retrocedir i rellegir per falta de concentració.
 • Insuficiència de vocabulari.
 • No saber per a què es llegeix. Saber què es vol aprendre és clau per llegir més de pressa un text.

A més, la lectura lenta no manté el cervell prou ocupat, per la qual cosa comença a pensar en qualsevol cosa. Aquesta desconcentració fa més lenta la lectura.

Concentració i vocabulari, claus a la lectura

Les tècniques de lectura ràpida, encara que no són una panacea, poden ser recomanables, atès que milloren el rendiment i ajuden a concentrar-se en la lectura.

El vocabulari és un aspecte en el qual els mètodes de lectura ràpida no solen insistir, però conèixer el significat de les paraules és fonamental per a la lectura. Les desconegudes fan més lenta la lectura en tots els casos.

Els científics suggereixen practicar la lectura i proposar-se adquirir vocabulari nou com una manera de guanyar velocitat sense perdre comprensió.

Els límits de la lectura ràpida

Alguns investigadors afirmen que no hi ha “fórmules màgiques” per augmentar la velocitat de la lectura, i que aquest augment té conseqüències en allò que s’entendrà i recordarà. Encara que en certs escenaris és tolerable i fins i tot aconsellable una pèrdua en la comprensió, les velocitats de 500 o 700 paraules per minut solament es poden donar quan, per exemple, el contingut general del text ja es coneix i es busca alguna dada específica que està inclosa en ell.

Atès que un dels objectius de la lectura segueix sent obtenir plaer, cal preguntar-se si el plaer d’una novel·la és el mateix si es gaudeix al ritme normal que si es llegeix a una velocitat elevada.

Reflexió final

El present article, de cap manera suposa una proposició o consell, simplement es tracta d’una aproximació a un concepte interessant.

L’aplicació per part de cada persona dependrà del seu objectiu. Per exemple, la tècnica de la lectura diagonal pot ser utilitzada per llegir, en poca estona, un periòdic de tiratge diari. La finalitat general no acostuma a ser llegir detingudament totes i cadascuna de les notícies incloses en el periòdic; atès que aquest treball suposaria un considerable espai de temps. No obstant això, sí que es pot pretendre formar-se una idea, més o menys detallada, de les informacions més importants a escala global. És a dir, que es pot llegir la major part del periòdic amb la tècnica de la lectura diagonal i detenir-se en aquella secció o seccions que més interessin a la persona.

A l’hora de posar en pràctica la tècnica de lectura diagonal, per a cada article bàsicament llegiríem el següent:

 1. El titular.
 2. L’inici.
 3. Els curts extractes destacats (a manera d’escarits resums de les qüestions més rellevants).
 4. Algun terme que estigui destacat (negreta, cursiva) o que ens cridi l’atenció.
 5. El final.

Amb això, i donant regna solta a la nostra imaginació, ens podríem fer una idea general del que s’ha explicat a l’article.

En canvi, la mateixa tècnica no serviria, en principi, per llegir un contingut de diferents característiques. Per exemple, no seria aconsellable utilitzar-la per llegir una novel·la o una publicació científica o amb un contingut que inclogui terminologia tècnica o específica.

Suggeriment

Si t’interessa la velocitat lectora, pots realitzar el següent Test:

Però recorda que, gairebé sempre, el més important serà comprendre allò que s’està llegint.


Sempre vaig imaginar que el Paradís seria algun tipus de biblioteca”.

Jorge Luis Borges (1899-1986). Escriptor, poeta i assagista argentí.


Apunta’t al Butlletí i el dia 23 de cada mes rebràs un correu amb la nova Publicació.


Has fet servir algun d’aquests mètodes per intentar llegir més ràpid?

Has realitzat el test? Què t’ha semblat?

Pots deixar les teves opinions, en forma de comentari, a continuació.


Et convido a llegir altres publicacions de la web.

En el Menú, explora les diverses Categories.

Consulta l’Índex de continguts, de guia per localitzar qualsevol publicació.


Feu un comentari